دقت کردین بعد انقلاب چقدر آمار تصادف اومد پایین!!!!!!!