دلى
که اندوه دارد

نیاز
به شانه دارد نه نصیحت …

کاش آدمها این را مى فهمیدند …  !

 

 

 

 

سهیل...